Tuesday, June 29, 2010

Mangattu Amman


 தெரிந்த ஆலயம், தெரியாத வரலாறு - 8
 
மாங்காட்டு அம்மன் ஆலயம் 

 
சாந்திப்பிரியா 


முன்னொரு காலத்தில் தேவ லோகத்தில் சிவபெருமானும் பார்வதியும் அமர்ந்து கொண்டு விளையாடிக்கொண்டு இருந்தனர். அப்போது விளையாட்டாக பார்வதி சிவனின் இரண்டு கண்களையும் தமது கைகளினால் மூடினாள். அவ்வளவுதான் உலகமே இருண்டது. ஜீவராசிகள் மடியத் துவங்கின. அதைக் கண்டு பயந்து போன பார்வதி தன் கைகளை எடுத்து விட்டாள். ஆனாலும் அதுவரை பல தீய செயல்கள் நடந்து விட்டன. சிவபெருமானிடம் வந்த தேவர்கள் பூமியில் ஏற்பட்ட துயரத்தை அவரிடம் எடுத்துக் கூற அதற்கான காரணத்தை சிவபெருமான் ஆராய்ந்தார். அவருக்கு பார்வதி தன்னுடைய கண்களைப் பொத்தியதும் அதுவே காரணம் எனவும் தெரியவர கோபமடைந்த அவர் அவளை பூமியிலே போய் பிறந்து அங்கு தன்னை துதித்து தவம் செய்தால்தான் அங்கு வந்துதான் அவளை மணப்பதாகக் கூறினார்.
அந்த சாபத்தின் விளைவாக பார்வதி பூமியிலே ஒரு பெண்ணாக அவதரித்தாள். இப்போது மாங்காடு உள்ள இடத்தில் இருந்த கிராமத்தில் சென்று பிறந்தவள் எவருக்கும் தெரியாமல் காட்டுக்குள் போய் புதர்களும் செடிகளும் மண்டிக் கிடந்த இடத்தில் பூமிக்குள் நெருப்பு நுனி மீது தனது கட்டை விரலை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு நின்றபடி தவம் இருந்தாள். அவளை எவராலும் கண்டு பிடிக்க முடியவில்லை. நெருப்பு நுனி மீது இடது கால் கட்டை விரலை வைத்துக் கொண்டு கடுமையான தவத்தில் அவள் இருக்க அதைக் கண்டு மகிழ்ந்து போன சிவபெருமான் அவளுக்குக் காட்சி தந்து மணம் முடிக்க கயிலையில் இருந்து வந்தார். அவருடன் பகவான் விஷ்ணுவும் பல தேவர்களும் வந்தனர். வரும் வழியில் அதே இடத்தில் சுக்ராச்சாரியா தன்னைத் துதித்தபடி தவத்தில் இருந்ததைக் கண்டார். சுக்ராச்சாரியாருக்கு திருமாலினால் ஒரு கண் பார்வை போய்விட அந்த சாபத்தை விலக்கி மீண்டும் கண் ஒளி பெற அங்கு வந்து சிவபெருமானை துதிக்க வேண்டி இருந்தது. ஆகவே அங்கு அவனது கொண்டு இருந்த சிவபெருமான் சுக்ராச்சாரியாருக்கு காட்சி தந்து அவர் கேட்டுக் கொண்டதின் பேரில் அருகில் இருந்த இடத்தில் வெள்ளீஸ்வரராக சிவலிங்க உருவில் காட்சி தந்தார். வந்த காரியமான திருமணம் நடக்கவில்லை. ஆகவே அசரீயாக பெண் உருவில் தவம் இருந்த பார்வதிக்கு தான் காஞ்சிபுரம் செல்வதாகவும் அங்கு வந்து அவள் தவத்தைத் தொடர்ந்தால் அவளை மணப்பதாக உறுதி கூறினார்.
சிவபெருமான் திரும்பிச் சென்றதும்தான் சிவ பார்வதியின் திருமணத்துக்கு தான் தடையாக இருந்து விட்டதையும், பார்வதியே பெண் உருவில் தவம் இருப்பதையும் அறிந்து கொண்ட சுக்ராச்சாரியார் காட்டில் தவமிருந்த பார்வதியை தேடிச் சென்று அவளிடம் மன்னிப்புக் கேட்டுக் கொண்டு அவளை வெள்ளீஸ்வரர் ஆலயத்துக்கு அழைத்துச் சென்று சிவ பெருமானை வணங்கிய பின் காஞ்சிபுரத்துக்கு அழைத்துச் சென்றார். அங்கு சென்று மீண்டும் பார்வதி தவம் இருக்க சிவ பெருமான் வந்து அவளை மணமுடிந்தார்.
அதன் பின் பார்வதி மாங்காட்டில் நெருப்பின் மீது ஒற்றைக் காலில் நின்று கடுமையான தவம் புரிந்ததினால் ஏற்பட்ட வெப்பத்தினால் மக்கள் அவதிப்பட்டதைக் கண்டு அந்த வெப்பத்தை தணிக்க ஆதி சங்கரர் அங்கு வந்து அவளது சக்தியை உள்ளடக்கி ஸ்ரீ சக்கர பிரதிஷ்டை செய்து வைக்க பூமியில் வெப்பம் தணிந்தது. அங்கு பார்வதியை மாங்காட்டு காமாட்சி அம்மன் என்ற பெயரில் ஆலயம் அமைத்து மக்கள் வணங்கினார்கள். பார்வதி ஒற்றைக் காலில் தவம் இருந்த அதே கோலத்தில் அமைந்த அந்த ஆலயத்தில் ஒரு மண்டலம் குறிப்பிட்ட ஏதாவது ஒரு கிழமையில் அதாவது ஏழு வாரம் சென்று எலுமிச்சை பழம் வைத்து வேண்டிக்கொண்டால் நினைத்த காரியம் நிறைவேறும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது.
ஆலயம் எழுப்பப்பட்ட காலம் சரிவரத் தெரியவில்லை. ஆனால் அது நிச்சயமாக ஏழு அல்லாத எண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட ஆலயமாகவே இருந்து இருக்க வேண்டும் என்றே நம்புவதற்கு கல்வெட்டு ஆதாரங்கள் உள்ளன.

Saturday, June 26, 2010

Hinglaj Maa Temple

njupe;j Myak; - gyUk; mwpe;jpuhj jy tuyhW -9
ghY+[p];jhdpy; `pq;y[; khjh
vDk; rf;jp Njtp Myak;
rhe;jpg;gpupah

 glk; cjtp: ed;wp:- 
http://jkcharan.blog.co.in/category/hinglaj-maa-temple
`pq;y[; khjh vDk; rf;jp Njtp gw;wpa fij guRuhku; fhyj;ij Nru;e;jJ. ,J gY[p];jhd; -ghf;fp[;jhd; vy;iyapy; > fuhr;rp efupy; ,Ue;J Rkhu; 250 fp.kP njhiytpy; cs;sJ. jpNujh Afj;jpy; guRuhku; mtjhuk; vLj;j fhyj;jpy; Myak; cs;s gFjpia cs;slf;fpa Njrj;ij tpr;jhu; vd;w kd;dd; Mz;L te;jhdhk;;. mtUf;F `pq;Nfhy; kw;Wk; Re;ju; vd;w ,U kfd;fs; cz;L. Re;ju; gjtp Vw;wJk; mz;il ehLfspy; gilnaLj;J mtu;fsJ nghUl;fisf; nfhs;isabj;J mq;fpUe;j kf;fSf;F nrhy;y Kbahjj; Jauq;fisj; ju mq;fpUe;j kf;fs; jk;ik fhj;jUSkhW rptngUkhid Ntz;bdhu;fs;. MfNt jd; kfd; tpdhafiu mDg;gp Re;jiu mopj;jhu;.
mjdhy; NfhgKw;w Re;jupd; rNfhjud; `pq;Nfhy; fLikahd jtj;jpy; mku;e;J nfhz;L rptdplNk jd;id vspjpy; mopf;f Kbahj tuj;ijg; ngw;whd;. me;j tuj;jpd;gb mtid %TyfpYk; cs;s ve;j MAjj;jpdhYk; kw;Wk; kdpju;fs;> [Ptuhrpfs;> kpUfq;fs; vd vtuhYk; mopf;f KbahJ.  #upa xspNa Gf Kbahj ,lj;jpy;jhd; me;j tuk; gypf;fhJ> mtDf;Fk; kuzk; tu KbAk;. me;j tuq;fisg; ngw;wtd; nfhLikahd Ml;rpiaj; njhlu;e;jhd;. jd;idNa flTs; vdf; $wpf; nfhz;lhd;.
mtDila nfhLikia jhs Kbahky; Nghd kf;fd; rptngUkhdpd; kidtpahd rf;jpia Jjpj;J ahfk; nra;J mtsplk; mtid mopf;FkhW Ntz;bdu;. mtSk; me;j nfhLq;Nfhyid mopg;gjhff; $wpa gpd; jw;NghJ gY+[p];jhdpy; cs;s kiyf; Fifapy; kiwe;J nfhz;lhs;. mtis mopf;fg; gpd; njhlu;e;J nrd;wtid me;j Njtp #upa xspNa Gf Kbahj me;j Fiff;Fs;NsNa $u;ikahd kuf; fl;ilapdhy; mq;NfNa mtid  Fj;jpf; nfhd;whs;. 
    glk; cjtp: ed;wp:- 
MfNt me;j FifapNyNa me;j Njtpf;F Myak; mike;jJ. mJ `pq;y[;; vd;w ejpf;F mUfpy; ,Ue;jjhYk;> `pq;Nfhyidf; nfhd;W Jau; jPu;j;jhYk; `pq;y[; khjh vd;w ngau; ngw;whs;. NkYk; j\;a ahfj;jpy; kuzk; mile;j; jd; kidtpapd; cliy Jhf;fpf; nfhz;L cyfk; KOtJ; gaq;;fu eldk; Mbf; nfhz;L nrd;wNghJ mtu; Nfhgj;ij mlf;f ghu;tjpapd; ,we;j cliy 51 Jz;Lfshf tp\;Z ntl;bg; Nghl;lNghJ mJ gy ,lq;fspy; tpOe;J rf;jp Myaq;fs; Njhd;wpd. mjpy; xd;W tpOe;j ,lNk `pq;y[; Myak; cs;s ,lk; vd;Wk; fij cz;L.
`pq;y[; khjhtpd; Kd;dhy; guRuhku;> gth rpq; kw;Wk; rhu; rpq;
glk; kw;Wk;; Nkw;fz;l Fwpg;Gf;F ed;wp:-   http://bhavsarsamaj.com

mJNghy \j;upau;fis mopf;fg; Gwg;gl;l tp\;Ztpd; mtjhukhd guRuhku; gy ,lq;fSf;Fk; nrd;wNghJ nrsuh\;buj;jpy; ,Ue;j gthrpq; kw;Wk; ru;rpq; vd;w ,U kd;du;fSk;> `pq;y[; khjhtplk; Ntz;bf; nfhz;lNghJ mq;F te;j guRuhkiu Njtp mioj;J ,dp mtu;fSk; ( \j;upau;fSk;) guRuhkiug; NghyNt mtSila kfd;fs; vd;gjpdhy; mtu; me;j nraiy tpl;L tpLkhWk; $wp mtiu rhe;jkilar; nra;J mDg;gpajhf gtrhu; r%fj;jpd; tuyhw;wpy; Fwpg;G cs;sJ.  
Myaj;jpd; KO tptuj;ijAk; mq;F nry;Yk; topiaAk; gbf;f http://jkcharan.blog.co.in/category/hinglaj-maa-temple  vd;w jsj;jpw;Fr; nry;yTk;. 

Moral Story- 4

jpf;Ftha; Kdptu; nrhd;d ePjpf; fij-4
rhe;jpg;gpupah

Kd;ndhU fhyj;jpy; m\;jfh vd;nwhU Kdptu; ,Ue;jhu;. mtu; tp];thkpj;jpu Kdptupd; Gjy;tu;. nkj;j Qhdk; ngw;wtu;> Mdhy; fu;tk; nfhz;ltu;. mtUf;F cld; gpwe;Njhu; %tu; cz;L. mtu;fspy; xUtu; rpgp rf;utu;j;jpahth;. xU Kiw m\;jfh xU nghpa ahfk; nra;jhu;. gyiuAk; mjw;F mioj;J ,Ue;jhu;. mjpy; ehuj KdptUk; te;J fye;J nfhz;L ,Ue;jhu;. ahfk; Kbe;jJ. jd;Dila nry;thf;F ve;j msT gue;J tpupe;J  cs;sJ vd;gij ehuj KdptUf;Fk; jkJ kw;w rNfhjuu;fSf;Fk; fhl;l Ntz;Lk; vd vz;zpa m\;jfh ,e;jpudplk; jhk; jk; ehl;il Rw;wp tu G\;gf tpkhdj;ij mDg;GkhW Nfl;Lg; ngw;W mjpy; ehujiuAk; jkJ kw;w rNfhjuu;fisAk; Vw;wpf; nfhz;L thdpy; gwe;jhu;.  topapy; m\;jfh ehujhplk; G\;gf tpkhdj;jpy; Vwpf; nfhz;L te;Js;s ehd;F rNfhjuu;fspy; rpwe;jtu; ahu; vd;gij tupir fpukkhff; $WkhW Nfl;Lf; nfhz;lhu;. ehuju; $wpdhu;epiwa jhd jUkq;fs; nra;J te;jhYk;  tupirapy; ehd;fhtjhf rpwe;jtu; m\;jfh vd;fpd;w ePjhd;. fhuzk; xU Kiw ehd; cdJ Mrpukj;jpw;F te;jNghJ gy tpjkhd gRf;fs; mq;F ,Ue;jd. mit midj;Jk; vg;gb gyuplk; cs;sJ vdf; Nfl;Nld;. mtw;iw ehd;jhd; jhdkhff; nfhLj;Njd; vd;wha;. mg;NghJ cd; mfe;ijNa cd;id kpQ;rp epd;wJ. MfNt kdjpy; cd;id mwpahkNyNa mfe;ij ngw;Ws;s cdf;F Kjy; ,lk; my;y. mLj;J cdf;F Kd;dhy; %d;whk; ,lj;jpy; cs;stu; cd; nghpa rNfhjuu;.  mtu; xU Kiw vd;id Njhpy; Vw;wpf; nfhz;L nrd;whu;. mg;NghJ topapy; mtiuf; fz;l gpuhkzu;fs; mtuplk; ahrfk; Nfl;L Njiu Xl;br; nrd;w ehd;F Fjpiufspy; %d;iw jhdkhfg; ngw;Wr; nrd;W tpl;ldu;. Mdhy; ehd;fhk; Kiwahf ,d;ndhU gpuhkzu; te;J ehd;fhtJ Fjpiuia ahrfk; Nfl;L ngw;Wr; nrd;wJk; me;j Njiu mtNu ,Oj;Jf; nfhz;L nrd;whYk; top KOtJk; me;j gpuhkziu kdjpy; jpl;bf; nfhz;Nl nrd;whu;. MfNt mtUk; epiwa jhd jUkq;fs; nra;J te;jhYk; kdjpy; Mj;jpuj;ij tsu;j;Jf; nfhz;l mtu; cq;fSf;Fs; %d;whk; ,lj;jpy; ,Uf;fpwhu;. mLj;J cd;Dila ,isa rNfhjuu; gyiu jd;Dila muz;kizf;F tutioj;J jhk; gad;gLj;Jk; mw;Gjkhd jkJ Njiuf; fhl;l midtUk; mij ntFthfg; Gfoj; Jtq;f mtu; kdjpy; fu;tk; mile;jhu;.mij vjpu; ghu;j;J epd;wJ NghyNt ,Ue;jJ mtu; nra;if . mjdhy;jhd; mtUk; epiwa jhd jUkq;fs; nra;J te;jhYk; mtUf;F Kjy; ,lk; ,y;iy. cd;Dila filrp jk;gpahd rpgpNah kha cUit vLj;J te;j gpUk;kd; vd;gijj; njupe;J nfhs;shky; mtu; Nfl;l midj;ijANk> jd;Dila kfdpd;; cliyf; $l jaq;fhky; ntl;bj; je;Jk; mijNa mtu; mtid cz;zr; nrhd;dNghJ jaq;fhky; mtUf;F nfhLj;j thf;if epiwNtw;w mijAk; nra;aj; Jzpe;jtid gpUk;kh Njhd;wp ghuhl;b tpl;Lr; nrd;whNu mtNd jd;dykw;wtd;> Nghw;WjYf;F cupatd;> cq;fs; midtiuAk; tplr; rpwe;jtd; vd;whu;. m\;jfhTk; kw;w rNfhjuu;fSk; mtkhdj;jpdhy; jiy Fdpe;J nfhz;ldu;.

ePjp:-  miw Flk; jSk;Gk;> Mdhy; epiw Flk; jSk;ghJ.

Thursday, June 24, 2010

Airavathar Siva Temple

njupe;j Myak; - gyUk; mwpe;jpuhj jy tuyhW - 8
 Iuhtju; Myak;
rhe;jpg;gpupah
ek;kpy; gyUk; mJ elf;Fk;> ,J elf;Fk; vd;w ek;gpf;ifapy;jhd; ve;j xU Myaj;jpw;Fk; nry;fpd;Nwhk;.  Mdhy; mq;F me;j Myak; vg;gb te;jJ > mjd; kfj;Jtk; vd;d vd;gij njupe;J nfhs;tjpy; Mu;tk; fhl;Ltjpy;iy. xU Myaj;Jf;Fr; nrd;why; mjd; jytuyhw;iw njhpe;J nfhz;L topgLtjpd; %yk; ek;gpf;iffs; ,d;dKk; Mokhfg; gjpAk;. mjd; tpisthf vOe;jNj ,e;j RUf;fkhd jy tuyhW.

Fk;gNfhzj;jpy; ,Ue;J %d;E fpNyh njhiytpy; cs;sNj juRuhk; vd;w rpwpa jhYf;fh. me;j rpwpa Chpy; cs;sNj Iuhtjk; vd;w Myak;. ,e;jpudpd;  Iuhtjk; mjhtJ ahid ,e;j Myaj;jpy; te;J rptid topgl;L jkf;F Ju;thr Kdptupdhy; Vw;gl;l rhgj;ijg; Nghf;fpf; nfhz;ljhk;. mjd; epwNk mtuJ rhgj;jpdhy; khwptpl jdf;F jd;Dila cz;ikahd epwk; kPz;Lk; fpilf;f Ntz;Lk; vd gpuhu;jid nra;jjhk;. Njt Nyhfj;jpy; ,Ue;J te;J ypq;f tbtpy; ,Ue;j rptngUkhid me;j ahid topgl;L tzq;fpajpdhy; me;j rptypq;fk; Iuhtju; ngaupNyNa mike;jjhk;. mJ kl;Lk; my;y akju;kuh[u; xU up\papd; rhgk; ngw;whu;. mjd; tpisthf mtUila clk;G KOtJk; neUg;Gg; Nghy vupaj; Jtq;f mtu; Iuhtjj;jpd; MNyhridapd; Nghpy; ,e;j Myaj;jpw;F te;J mq;Fs;s Fsj;jpy; KOfp Fspj;jTld; me;j vupr;ry; epd;wjhk;. Myak; gd;dpuz;lhk; Ehw;whz;ilr; Nru;e;j Nrhou;fs; fhyj;ijr; Nru;e;jJ. me;j Myaj;jpy; fupfhy NrhoDk;> kw;w Nrho muru;fSk; te;J rptG+i[ nra;J mtiu topgl;lduhk;. 

fhtpup Mw;wpy; ,Ue;J tUk; jz;zPupdhy; epwg;gg;gLk; Myaf; Fsj;jpy; ePuhbdhy; ru;t Njh\q;fSk; Nuhf rk;ke;jkhd Neha;fs; jPUk; vdTk;> kuz gak; kdijtpl;L tpyFk; vdTk; rpy gz;bjh;fs; $Wfpd;wdu;. mtu;fs; NkYk; $Wifapy; mjw;Ff; fhuzk; Iuhtjk; mUfpy; ,Ue;j fhtpup Mw;wpy; ,Ue;J jz;zPiu jd; Jjpf;ifapy; nfhz;L te;J rptypq;fj;jpd; kPJ mgpN\fk; nra;a me;j Gdpj ePu; mUfpy; ,Ue;j Fsj;jpy; nrd;W tpOe;jjhk;. mq;Fjhd; akjPu;j;jk; vdg;gLk; Fsk; jw;NghJ cs;sjhk;. ,J ek;gpf;ifapy; te;Js;s fpuhkpaf; fijahfNt ,Uf;f Ntz;Lk;> Vd; vdpy; fy;ntl;Lf;fspy; mj;jifa tptuq;fs; fhzg;gltpy;iy. Mdhy; mw;Gjkhd fiyaofpy; fl;lg;gl;L cs;s Myak; fhuzk; ,d;wp mj;jid Neu;j;jpahff; fl;lg;gl;L ,Uf;f KbahJ. Myaj;jpy; ghu;tjp Njtp nghpaehafp mk;kd; vd;w ngaupy; jdp rd;djpapy; fhl;rp jUfpwhu;. rptd; rd;djpia Fjpiufs; xU ,ujj;jpy; ,Oj;Jr; nry;tJ Nghy fhzg;gLfpd;wJ.

Stories from Purana-1

சிறு புராணக் கதை
சாந்திப்ரியா 


கிரேத யுகத்தில் மாருத்தா என்ற ஒரு மன்னன் வாழ்ந்து வந்தான். அவன் விஷ்ணு வழி வந்தவன். பல நற்குணங்கள் பெற்றவன். அவன் ஒரு முறை ஒரு யாகம் செய்ய முடிவு செய்தான். ஆனால் அவனிடம் தேவையான பணம் இல்லை. ஆகவே அவன் நாரதரின் ஆலோசனைப்படி சிவனை துதித்து யாகம் செய்தது நிறைய தங்கத்தைப் தானமாகப் பெற்றான். சில காலம் பொறுத்து அவன் மீண்டும் இன்னொரு யாகம் செய்தான். அதற்கு பல தேவர்களையும் அழைத்து இருந்தான். அந்த நேரத்தில்தான் இராவணன் தனது வெற்றி யாத்திரையை துவக்கி பல இடங்களுக்கும் சென்று கொண்டு இருந்தான். அவன் அந்த நேரத்தில் சீதையை கடத்தி இருக்கவில்லை. அவன் பெரும் சக்திகளை பல கடவுட்களிடம் இருந்தும் பெற்று இருந்தான். அவனைக் கண்டாலே பல தேவர்களுக்கும் பயம் உண்டு. இராவணன் யாகம் நடந்து கொண்டு இருந்த இடத்துக்கும் வந்தான். அங்கு இருந்த முக்கியமான தேவர்கள் பயந்து போய் வேறு பல உருவங்களை எடுத்துக் கொண்டனர். இந்திரன் மயில் உருவையும், குபேரன் ஓணான் உருவையும், யமன் காக்கையாகவும் வருணன் அன்னமாகவும் வடிவை எடுத்துக் கொண்டனர். மயிலும் அன்னமும் அப்போது வேறு வண்ணத்தில் இருந்தன. யாகசாலைக்கு வந்த இராவணன் மாருத்தாவிடம் தகராறு செய்தான். ஆனால் மாருத்தாவை ராவணனால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை. ஏன் எனில் அவரும் ராவணனைப் போல பல அறிய வரங்களைப் பெற்று இருந்தார். ஆகவே ராவணன் அங்கிருந்த பல ரிஷி முனிவர்களை கொன்றுவிட்டுச் சென்று விட்டான். அவன் சென்ற பிறகு இந்திரன், வருணன், போன்றோர் சுய உருவை எடுத்து யாகத்தில் கலந்து கொண்டுவிட்டுச் சென்றனர். 
அதனால்தான் இந்திரன் மயிலுக்கு பலவிதமான ஜொலிக்கும் வண்ணகளைக் கொண்ட பறவையாக மாறுமாறும், வருணன் அதுவரை கருப்பும் வெளுப்புமாக இருந்த அன்னத்தை நல்ல வெண்ணிறமாக மாறவும், ஓணான் பல நிறங்களை இடத்துக்கு ஏற்ப மாறும் வகையில் பெற்றிட குபேரனும், யம லோகம் போகும் முன் இறந்தவர்கள் வீட்டில் இறந்தவர்களுக்கு செய்யும் காரியங்களில் முக்கியமாக சடங்காக காக்கைக்கு உணவு அளிப்பதை கடைபிடிப்பார்கள் என யமராஜரும் தம்மை காத்த பறவைகளுக்கும், விலங்குகளுக்கும் அருள் செய்ய அவை அந்த நிறங்களைப் பெற்றன.

Wednesday, June 23, 2010

Trinetra hanuman

njupe;j Myak; - gyUk; mwpe;jpuhj jy tuyhW - 6

Mde;jkq;fyk;
MQ;rNdau; Myak;
rhe;jpg;gpupah
ek;kpy; gyUk; mJ elf;Fk;> ,J elf;Fk; vd;w ek;gpf;ifapy;jhd; ve;j xU Myaj;jpw;Fk; nry;fpd;Nwhk;.  Mdhy; mq;F me;j Myak; vg;gb te;jJ > mjd; kfj;Jtk; vd;d vd;gij njupe;J nfhs;tjpy; Mu;tk; fhl;Ltjpy;iy. xU Myaj;Jf;Fr; nrd;why; mjd; jytuyhw;iw njhpe;J nfhz;L topgLtjpd; %yk; ek;gpf;iffs; ,d;dKk; Mokhfg; gjpAk;. mjd; tpisthf vOe;jNj ,e;j RUf;fkhd jy tuyhW.

rpjk;guk; kw;Wk; fhiuf;fhYf;F kj;jpapy; Mde;jkq;fyk; vd;w ,lj;jpy; gj;J iffSk;> %d;W fz;fSk; nfhz;l Nfhyj;jpy; MQ;rNdau; Myak; cs;sJ. me;j MQ;rNdau; jd;Dila gj;Jf; iffspy; rptd;> tp\;Z kw;Wk; gpUk;kh nfhLj;j MAjq;fSlDk; epd;W nfhz;L %d;W fz;fSlDk; fhl;rp jUfpd;whu;. me;j Mya jy tuyhW ,J.
,uhtzDldhd Aj;jk; Kbe;jJ. ,uhtzd; nfhy;yg;gl;L ,uhku; jdJ gupthuq;fSld; mNahj;jpahTf;F jpUk;gpf; nfhz;L ,Ue;jhu;. mNahj;jpahtpy; ,uhkiu tuNtw;f gujd; midj;J Vw;ghLfisAk; nra;J nfhz;L ,Ue;jhu;. ,uhNk];tuj;jpy; ,Ue;J mNahj;jpahTf;F jpUk;gp tUk; topapy; Mde;jkq;fyk; vd;w ,lj;ij te;jile;j  ,uhkiu ehuj Kdptu; re;jpj;jhu;. mtu; ,uhkuplk; mRuu;fs; tjk; nra;ag;gl;L tpl;lhYk; ,d;dKk; ,uhtzd; tk;rj;J rpy mRuu;fs; flYf;F mbapy; ngUk; jtj;jpy; <Lgl;L cs;sdu; vdTk;> mtu;fs; jtk; ntw;wp ngw;W mtu;fs; tpUk;Gk; rf;jp mtu;fSf;Ff; fpilj;J tpl;lhy;  mtu;fis NtW vtuhYk; nty;y KbahJ. mtu;fs; ,uhkiuAk;> mtuJ re;jjpapdu; midtiuAk; G+z;NlhL mopf;f fq;fzk; fl;bf; nfhz;L cs;sdu; vdTk;> MfNt midtuJ eyd; fUjpAk; mtu;fspd; jtj;ijf; fiyj;J mtu;fisf; nfhd;W tpl Ntz;baJ kpfTk; mtrpak; vdf; $wpdhu;. NkYk; mtu;fis Kk;%u;j;jpfspd; rf;jp ngw;wpUe;j mtNuh my;yJ ,uhkupd; KO rf;jpia gpuNahfpf;ff; $ba ,y\;kzupdhy; kl;LNk tjk; nra;a KbAk; vd;whu;. ,uhkNuh jd;dhy; ,dp Aj;jj;jpy; fye;J nfhz;L Neuj;ij tPzbf;f KbahJ vdTk;> mg;gb Aj;jj;jpy; <Lgl;L fhyj;ijf; flj;jpdhy; jd;id vjpu;Nehf;fp ,Uf;Fk; gujd; jw;nfhiyNa nra;J nfhz;L tpLthd; vdTk;> jd;dhy; ,y\;kziu gpupe;J jdpahf ,Uf;f KbahJ vdTk; $wp mjw;F kWj;J tpl;lhu;.  midtUk; MNyhrid nra;jg; gpd; mtu;fis mopf;f midj;J rf;jpfisAk;  `DkhUf;Fj; je;J mtiu mDg;gyhk; vd KBT nra;J `Dkhuplk; mtu; rk;kjj;ijf; Nfl;f  mDkhUk; ,uhkUf;fhf jhd; vijAk; nra;aj; jahu; vdf; $wpdhu;. 
mjw;F Vw;g ,uhkgpuhd; Ntz;bf; nfhz;lgb rptngUkhd; jd;Dila %d;whtJ fz;izAk;> tp\;Z rq;F kw;Wk; rf;fuj;ijAk;;>gpUk;kh mq;Frj;ijAk;> ghu;tjp gh\k; vDk; jbiaAk; ,y\;kp gj;kikAk;> fUld; jd; ,wFfisAk; ju ,uhkUk; jdJ MAjkhd Nfhjz;lj;ijj; jeJ jk; midtuJ rf;jpfisAk; me;j Aj;jj;jpy; gad; gLj;jpf; nfhs;Sk; tiff;F Vw;ghLfSk; nra;jdu;. me;j MAjq;fs; midj;ijAk; itj;Jf; nfhs;s MQ;rNdaUf;F gj;J iffisAk; nfhLj;jdu;. mtw;iw vLj;Jf; nfhz;L flYf;F mbapy; nrd;W me;j mRuu;fis mopj;J te;jhu; `Dkhu;. mijf; fz;L ngUk; Mde;jk; mile;j Kk;%u;j;jpfSk; kw;wtu;fSk; mtUf;F Mrpfs; je;J  ,dp vtu; xUtUf;F tho;tpy; tre;jk; Ntz;LNkh mtu;fs; me;j ,lj;jpy; te;J mtiu topgl;L tUthu;fs; vdf; $wpdu;. mijf; Nfl;L me;j ,lj;jpNyNa Mde;jf; $j;jhbdhu; `Dkhu;.
MfNt me;j ,lj;jpNyNa Mde;j kq;fykhd `Dkhd; vd gj;J iffisAk;> %d;W fz;fisAk; nfhz;L Mde;jf; $j;jhba mtUf;F = ,uh[Nfhgy];thkp Myaj;Jf;Fs;NsNa jdp rd;djp vOg;gp kf;fs; tzq;fyhapdu;. cyfpy; NtW vq;FNk `DkhUf;F gj;J iffSk;> %d;W fz;fSk; nfhz;l fhl;rpapy; cUtk; fpilahJ. gpd;du; me;j ,lKk; Mde;jkq;fyk; vd;w ngau; ngw;wJ. me;j Myak; Vw;gl;l fhy tuyhWk; ,y;iy. Mdhy; mij tp[aefu kd;dd; xUtupd; NrdhjpgjpNa fl;b cs;sjhff; $Wfpwhu;fs;. 

Malleeswarar Temple

njupe;j Myak; - gyUk; mwpe;jpuhj jy tuyhW-5

nrd;id kapyhg;G+u;
ky;yP];tuu; Myak;
rhe;jpg;gpupah

ek;kpy; gyUk; mJ elf;Fk;> ,J elf;Fk; vd;w ek;gpf;ifapy;jhd; ve;j xU Myaj;jpw;Fk; nry;fpd;Nwhk;.  Mdhy; mq;F me;j Myak; vg;gb te;jJ > mjd; kfj;Jtk; vd;d vd;gij njupe;J nfhs;tjpy; Mu;tk; fhl;Ltjpy;iy. xU Myaj;Jf;Fr; nrd;why; mjd; jytuyhw;iw njhpe;J nfhz;L topgLtjpd; %yk; ek;gpf;iffs; ,d;dKk; Mokhfg; gjpAk;. mjd; tpisthf vOe;jNj ,e;j RUf;fkhd jy tuyhW.

nrd;idapy; fh\;agu;> mf];jpau;> gpUF Nghd;w gy Kdptu;fs; topgl;l rpy Kf;fpakhd rpt];jyq;fs; cz;L. me;j fhyj;jpy; ,e;j ,lk; njhz;il kz;lyk; vd miof;fg;gl;ljhk;. NkYk; ,q;Fjhd; rptngUkhdplk; gy Kf;fpakhd Guhz ehafu;fs; mUs; ngw;w gy Kf;fpakhd epfo;r;rpfs; ele;Js;sd.
xU Kiw rptngUkhd; ghu;tjpia kze;J nfhz;lhu;. gyKiw gy;NtW &gq;fspYk; mtjhuq;fspYk; rhg tpNkhrdk; mile;j ghu;tjpia rptngUkhd; kPz;Lk; kPz;Lk; gy re;ju;g;gq;fspy; kze;J nfhs;s Ntz;b ,Ue;jJ. jpUkzk; MdTld; ,g;NGhJ Myak; cs;s ,lj;jpy; te;J jq;fpdhu;fs;. ghu;tjp Njtp jdf;F  ky;ypifg; G+ kpfTk; gpbf;Fk; vdf; $wpajpdhy; ,g;NghJ Myak; cs;s ,lj;jpy; te;J jq;fpdhuhk;.  me;j ,lk; me;j fhyj;jpy; %OtJk; ky;ypif kyu;fisf; nfhz;l fhlhfNt ,Ue;jJ. mts;; jpdKk; ky;ypifg; G+f;fspdhy; Md khiyia mzpe;J nfhz;L rptngUkhd; Kd; epd;W eldk; MLthshk;. MfNt mtis ky;yP];tup vd mioj;jhuhk;.
mg;NghJ mNahj;jpahtpy; gpujhd; vd;w kd;dd; Mz;L te;jhd;.  mtDila kfSf;F  ntF fhyk; jpUkzk; Mftpy;iy. MfNt mtd; gpUF KdptUila mwpTiwia Vw;W ky;yP];tuu; cs;s ,e;j ,lj;jpw;F te;J ehf Njh\j;ij tpyf;fp mtSf;F jpUkzj; jilia tpyf;f Ntz;Lk; vd rptngUkhidj; Jjpj;jgb fLikahd jtj;jpy; ,Ue;jhu;. mtUila jtj;ij nkr;rpa rptngUkhd; mtu; Kd; jkJ kidtpahd ghu;tjpAld; fhl;rp mspj;J mtUf;F mUs; Gupa me;j kd;ddpd;; kfSf;F  jpUkz ghf;fpak; fpilj;jjhk;;. 
mJ Kjy; jpUkzj; jilapUe;jtu;fs; ypq;f cUtpy; mq;F ,Ue;j ky;yP];tuu;fis (rptd; -ghu;tjp) te;J  topgl;L jpUkzj; jilfis tpyf;fpf; nfhz;ldu;. me;j Myaj;jpw;F jpq;fs; fpoik nrd;W ky;ypif khiyg; Nghl;L MW jpq;fs; fpoikfs; ky;yP];tuiu tzq;fpdhy; jpUkzk; Mfhj ngz;fSf;F jpUkzk; MFk; vd;w ek;gpf;if Jtq;fpaJ. ntF fhyj;Jf;Fg; gpd;du; mq;F Myak; mike;jjhk;. ky;yP];tup vd;fpd;w ghu;tjpAld; <rd; Nru;e;J mq;F ,Ue;jjpdhy; ,Utu; ngaiuAk; nfhz;L ky;yP];tup <rd; vd;w ngau; Vw;gl mJNt  ky;yP];tuu; vd gpw;fhyj;jpy; kUtpajhk;. Mdhy; Myak; mikf;fg;gl;l fhy tptuk; njupatpy;iy.

Tuesday, June 22, 2010

Moral Story-3

jpf;Ftha; Kdptu; nrhd;d ePjpf; fij-3
rhe;jpg;gpupah
Kd;ndhU fhyj;jpy; fh\;ag KdptUf;F gy fzq;fs; kfd;fshfg; gpwe;jdu;. m\;ltRf;fs; mtu;fs; midtUk; rpWtu;fs; vd;whYk; jpUkzk; Mapw;W. fhdfq;fspy; kidtpfSld; nrd;W jpupe;jdu;. xU Kiw trp\;l Kdptu; fhkNjDg; gRit NjNte;jpudplk; ,Ue;J rpy ehl;fs; ,utyhfg; ngw;Wf; nfhz;L jk; Fbypy; itj;Jf; nfhz;L ,Ue;jhu;. me;j Neuj;jpy; mq;F nrd;w m\;ltRf;fs; xUtupd; kidtp mjd; mofpy; Mirg;gl;L mijf; Nfl;f m\;ltRf;fs; mij jpUbf; nfhz;L nrd;W tpl;ldu;. MfNt Nfhgkile;j t\p\;lu; mtu;fSf;F kdpju;fshfg; gpwf;FkhWk; mtu;fspy; Kf;fpaj; jpUliuj; jtpw midtUk; rpy fhyNk mq;F trpj;jg; gpd; G+kh Njtp %yk; tpNkhrdk; ngWthu;fs; vd;whu;. rpy fhyk; nghWj;J G+kpapy; gpujPgh vd;w kd;ddpd; kfdhfg; gpwe;J ,Ue;j re;jDTf;F G+khNjtp kidtpahfg; gpwg;G vLj;jpUe;jhs;. mtu;fSf;F m\;ltRf;fs; kfd;fshfg; gpwe;J ,Ue;jdu;. me;j jpUkzk; elf;Fk; Kd; G+khNjtp re;jDtplk; xU rj;jpak; ngw;W ,Ue;jhs;. gpwf;Fk; Foe;ijia jhd; vd;d nra;jhYk; mij mtd; jLf;ff; $lhJ. xd;wd; gpd; xd;whf Kjypy; gpwe;j VO Foe;ijfisAk; mts; ejpapy; tPrp vwpe;Jtpl;L mtu;fspd; rhgj;ij mopj;jhs;. mijg; ghu;j;Jf; nfhz;Nl ,Ue;j re;jD kd Ntjid mile;jhu;. vd;d ,J gpwf;Fk; Foe;ijfs; midj;ijAk; gpwe;jTlNd nfhd;why; mij vg;gb rfpj;Jf; nfhs;s ,aYk;?  vl;lhtJ Foe;ij gpwe;jJ. mij ejpapy; Nghl G+khNjtp NghdNghJ mtis jLj;J epWj;jpdhu; re;jD. mt;tsTjhd; G+khNjtp kiwe;jhs;. Foe;ijia re;jDNt tsu;f;f Ntz;bajhapw;W. me;jf; Foe;ij ahu; njhpAkh? mJNt gP\;ku;. Kd; gpwtpapy; t\p\;l Kdptupd; fhkNjDg; gRit jd; kidtpapd; Mirf;fhfj; jpUb ntF fhyk; G+kpapy; gpwtp vLj;J rq;flq;fis mDgtpj;Nj kuzk; mila Ntz;Lk; vd rhgk; ngw;W ,Ue;j m\;ltRf;fspy; xUtu;.

ePjp:- tpjpia khw;w KbahJ. nra;j fu;khTf;F jz;lid mDgtpj;Nj jPu Ntz;Lk;

Monday, June 21, 2010

Alaiamman Temple

njupe;j Myak; - gyUk; mwpe;jpuhj jy tuyhW-3

nrd;id Njdhk;;Ngl;il
Miyak;kd;; Myak;
rhe;jpg;gpupah

Myaj; Njhw;wk;

Kd;du; xU fhyj;jpy; Njdhk;Ngl;il vdg;gLk; kj;jpa nrd;idapd; ,lk; ntF Jhuj;Jf;F gutp ,Ue;jJ. mq;fpUe;J fly;fiu tiu Njhg;Gf;fSk; kuq;fs; mlu;e;j gFjpfSkhf ,Ue;jdthk;. mg;Nghnjy;yhk; mq;F xU ngupa VupAk; cz;lhk;. kf;fs; me;j Vupapy;jhd; nrd;W Fspg;gJk; kw;wtw;iw nra;tJk; cz;lhk;. mjd; xUGwk; tz;zhd;fs; Jzpfisj; Jitg;ghu;fs;. mjdhy;jhd; ,d;Wk; me;j gFjpapy; xU ,lj;jpy; tz;zhd;Jiw cs;sJ. me;j Myak; gw;wpa fij Myaj;jpy; ngupajhf vOjp itf;fg;gl;L cs;sJ.
mg;gbg;gl;l fhyj;jpy; xU tz;zhd; jpdKk; me;j Vupapd; gbapy; Jzpfisj; Jitj;J vLj;J tUthd;. xU Kiw ngUk; kioapdhy; Vup epwk;gp nts;sNk te;J tpl;lJ. njhopiy mjw;fhf tpl;L tpl KbAkh? tz;zhd; vg;NghJk; Nghy mq;F Jzpfisj; Jitf;fr; nrd;whd;. Jzpfis mbj;Jj; Jitf;f gbfSk; ,y;iy. nts;sj;jpy; KOfp ,Ue;jJ. vd;d nra;tJ vd jpifj;J ,Uf;ifapy; me;j Vupapd; jz;zPupy; xU nghpa ghiw kpje;J tUtijf; fz;lhd;. ePe;jpr; nrd;W mij fiuf;F ,Oj;J te;J mjd; kPJ Jzpiaj; Jitf;fj; Jtq;f Jzpapy; ,uj;jf; fiwfs;……….gae;J Nghdtd; jd; Kfj;ij Jilj;Jf; nfhs;s mjpYk;; ,uj;jk;. mLj;J %f;F> fhJ> tha; vd mtd; clypy; ,Ue;J ,uj;jk; ngUf;fpl kaq;fp fiuaUfpy; tpOe;J tpl;lhd;.
mNj Neuj;jpy; mw;j Cu; ehl;lhz;ikahu; tPl;by; ,Ue;j xU ngz;kzpf;F rhkp te;J Mbdhs;. cd; Ciuf; fhf;f te;j vd; kPjh Jzpfisj; Jitf;fpwha;..NghNgha; vd;id vLj;J te;J me;j tz;zhd; ifapdhy; Myak; mikj;jpL vdf; fj;jj; Jtq;f> vtUf;Fk; xd;Wk; Gupatpy;iy. mtis rhe;jg; gLj;jp mku itj;J Cuhiu mioj;Jf; nfhz;L Vhpf;fiuf;Fr; nrd;W ghu;j;jhy; tz;zhd; kaq;fpf; fple;jijf; fz;ldu;. mtid jz;zPupy; ,Ue;J ntspapy; ,Oj;J te;J vd;d ele;jJ vdf; Nfl;f mtd; jdf;F ele;jijf; $wpdhd;. Mdhy; JzpapNyh> mtd; clk;gpNyh ,uj;jf; fiwfNs ,y;iy. me;j ghiwAk; fhzg;gltpy;iy.  mofpa mk;kdpd; rpiyNa ghiwg; Nghyf; fple;jJ. kPz;Lk; mNj ngz;kzpf;F mq;Fk; rhkp te;jJ. ike;jh> cd;idjhd; vdf;F Myak; mikf;fj; Nju;e;J vLj;Njd;. Ngh……….Ngha; me;j rpiyia vLj;J te;J vdf;F Myak; mikj;jpL vdf; $w Cuhu; kPz;Lk; $b tpthjpj;jg; gpd; me;j rpiyia vLj;J te;J jw;NghJ Njdhk;Ngl;ilapy; me;j Myak; cs;s ,lj;jpy; gpujp\;il nra;J Myak; mikj;jdu;. mts; miykPJ kpje;J  te;jjpdhy; miy mk;kd; vd miof;fg;gl;L gpd;du; mts; Miyak;kd; vd kUtpdhs;. 
 Miyak;kd;
Myak; mz;zh rhiyapy; Njdhk;Ngl;ilapy; jpahfuh[ efu; nry;Yk; jpUg;gj;jpy; cs;sJ. Myaj;jpy; mu;j;j kz;lgk;> etf;fpufk;>tpdhafu;> Rg;ukz;au;> ehfNjtijfs; vd midtUf;Fk; jdpj;jdp rd;djpfs; cs;sd. Njdhk;Ngl;ilapy; kpfg; gpugykhd me;j Myak; vOe;j fhyk; njupatpy;iy. Myak; Mapuk; Mz;LfSf;F Kw;gl;lJ vdf; $Wfpwhu;fs;.    

Mya top

glq;fs; ed;wp: Miyak;kd; juprdk; Gj;jfk;

Sunday, June 20, 2010

Pradakshana in temples

Myag; gpuju;\zk;
vg;gb nra;a Ntz;Lk;?
rhe;jpg;gpupah

ek;kpy; gyUk; Myaj;jpw;F nry;fpd;Nwhk;. gpuju;\zk; nra;fpd;Nwhk;.  Mdhy; vjw;fhf tyJGwj;jpy; ,Ue;J ,lg;Gwkhfr; nry;y Ntz;Lk;> rpy Myaq;fspy;  rpy fl;Lg;ghLfs; mjw;F Vd; vd;gJ gw;wpNah mjd; kfj;Jtk; vd;d vd;gij njupe;J nfhs;tjpy; Mu;tk; fhl;Ltjpy;iy. mtw;iw njhpe;J nfhz;L topgLtjpd; %yk; ek;gpf;iffs; ,d;dKk; Mokhfg; gjpAk;. mjd; tpisthf vOe;jNj ,e;j RUf;fkhd fl;Liu.
Myaj;jpy; my;yJ ve;j G+i[fspyhtJ tyJGwj;jpy; ,Ue;J Jtq;fp gpuju;\zk; nra;ag;gl Ntz;Lk; vd;gjpd; fhuzk; vd;d vdpy;> ,iwtd; jd; tyf; ifiaj; Jhf;fpNa ekf;F Mrpfs; je;J mUs; Gupfpd;whu;. MfNt mtu; mUs; jUk; tyJ Gwj;jpid Nehf;fpNa ve;j ey;y fhupaj;ijAk; nra;aj; Jtq;f Ntz;Lk; vd;gJ xU IjPfk;. NkYk; ve;j xU ey;y nraiyANk nra;tjw;F          -rhg;gpLtJ Kjy; -kdpju;fs; tyJ ifiaNa gad; gLj;Jfpd;wdu;. ,lJ if gof;fk; cs;stu;fs; $l ,lJ ifia NtW nraYf;Nf gad;gLj;Jthu;fs;. G+i[ nra;Ak; NghJ G+f;fis tyJ ifapdhy;jhd; NghLthu;fs;. capu; vOj;Jf;fisg; ghUq;fs;> mit midj;JNk tyJ gf;fj;ij Nehf;fpNa nry;Yk;. ,e;Jf;fs; Nghl;Lf; nfhs;Sk; G+zypd; Nky;Gwk; tyg;Gwj;jpd; cr;rpapNyNa cs;sJ.  ,lJGwj;jpy; cs;s ,jak; epd;W tpl;lhy; kdpjd; ,we;J tpLthd;. MfNt ,lJGwk; Jauj;ijj; jUk; ,lk; vd;gjpdhy; Mz;ltd; cs;s ,lk; tyg;Gwkhf fUjg;gl;lJ. jpUkzk; Mdg; ngz;iz tyJ fhiy itj;J cs;Ns th vd GFe;j tPl;bdu; miog;ghu;fs;. jpUkzk; MdJk; gf;fj;Jg; gf;fj;jpy; epw;Fk; fztd; kidtpia tyJ iffshy; gpbj;Jf; nfhz;L epd;wgbNa Mrpfisg; ngw;Wf; nfhs;SkhW $Wthu;fs;.  NkYk; tpdhafUf;Fk; KUfg; ngUkhDf;Fk; Vw;gl;l rr;rutpy; ,UtUNk tyg;Gwj;jpy; ,Ue;Nj Xlj; Jtq;fpdhu;fs;. tpdhafu; jkJ ngw;Nwhu;fis tyg;Gwkhfr; nrd;W gpuju;\zk; nra;J  ntw;wpf; fdpia ngw;wjpdhy;> ntw;wpf;F tyg;Gwk; vd;w ek;gpf;if te;jJ. ,g;gb gy tpjj;jpYk; tyJ gf;fNk Kf;fpaj;Jtk; ngw;witahf mike;J ,Ue;Js;sd. MfNt ey;y fhupaq;fis tyg;Gwj;jpy; ,Ue;Nj Jtf;f Ntz;Lk;> tyg;Gwj;jpy; cs;s Mz;ltid ek; tyf; ifapdhy; gpbj;Jf; nfhz;Nl nry;y Ntz;Lk; vd;w ek;gpf;if mjdhy;jhd; gpuju;\zj;jpYk; cs;sJ. MfNtjhd; ehk; gpuju;\zk; nra;Ak;NghJ Mz;ltdpd; Mrpfisj; jUk; tyJ ifia Nehf;fpr; nrd;W Mrpfisg;  ngw;Wf; nfhz;L mjw;F ed;wpahf mtu; ruPuk; KOtjw;Fk; ek;Kila gzpthd tzf;fq;fisj; njuptpf;f mtiu Rw;wptpl;L mtu; Kd; te;J epd;W ed;wp $wptpl;Lj; jpUk;Gfpd;Nwhk;.

Chennai Kapaleeswarar Temple

njupe;j Myak; - gyUk; mwpe;jpuhj jy tuyhW-2

nrd;id kapiy
fghyP];tuu; Myak;
rhe;jpg;gpupah
ek;kpy; gyUk; mJ elf;Fk;> ,J elf;Fk; vd;w ek;gpf;ifapy;jhd; ve;j xU Myaj;jpw;Fk; nry;fpd;Nwhk;. Mdhy; mq;F me;j Myak; vg;gb te;jJ > mjd; kfj;Jtk; vd;d vd;gij njupe;J nfhs;tjpy; Mu;tk; fhl;Ltjpy;iy. xU Myaj;Jf;Fr; nrd;why; mjd; jytuyhw;iw njhpe;J nfhz;L topgLtjpd; %yk; ek;gpf;iffs; ,d;dKk; Mokhfg; gjpAk;. mjd; tpisthf vOe;jNj ,e;j RUf;fkhd jy tuyhW.

Kd;ndhU  fhyj;jpy;  rptNyhfj;jpy; rptDk; ghu;tjpAk; mku;e;J nfhz;L Kf;fpakhd tp\aj;ijg; gw;wp Ngrpf; nfhz;L ,Ue;jhu;fs;. mg;NghJ  ee;jtdj;jpy; kapy;fs; Njhif tpupj;jhbagb te;J mku mjd; mofpy; kaq;fpa ghu;tjp me;j kapy;fisNa ghu;j;J ,urpj;Jf; nfhz;L ,Ue;jthW rptngUkhd; $wpatw;iw fhJ nfhLj;Jf; Nfl;fhky;; ,Ue;jijf; ftdpj;J tpl;l rptngUkhd; Nfhgkile;jhu;. mtis Gkpapy; nrd;W kapyhfg; gpwf;ff; fltJ vd rgpj;J tpl ghu;tjp kapyhfg; gpwf;f Ntz;b ,Ue;jjhk;. ghu;tjp tUj;jk; mile;J mtuplk; kd;dpg;Gf; Nfl;f mtu; mtis njhz;il kz;lyj;Jf;F nrd;W kapyhf jtkpUe;J jd;id G+[pj;jhy; rhg tpNkhrdk; fpilf;Fk; vdf; $wpdhu;. MfNt ghu;tjp kapyhfg; gpwe;J  ,g;NghJ Myak; cs;s  ,lj;jpw;F te;J xU fw;gf  kuj;jbapy; mku;e;J nfhz;L rptngUkhid Jjpj;J jtk; ,Ue;J G+i[ nra;jhshk;. mts; jtj;ij nkr;rpa rptngUkhd; mtSf;Ff; fhl;rp je;J mtSf;F kPz;Lk; fw;gfhk;ghs; vd;w ngaupy; ghu;tjpahfg; gpwtp je;J kzk; Gupe;J nfhz;lhuhk;. ghu;tjp Njtp kapyhfg; gpwe;J G+[pj;j ,lk; vd;gjpdhy; me;j ,lj;jpd; ngau;  kapy; G+[pj;j  ,lk; vd;W Mfp gpd;du;  kapyhg;G+uhf kUtpaJ.
Myak; gw;wpa ,d;ndhU tuyhW ,J.  xU fhyj;jpy; gpusa Afk; te;jJ. midj;Jk; mope;J tpl;l epiyapy; rptDk; mtu; ifapy; fghyKk; kl;LNk kpQ;rp ,Uf;f> rptngUkhd; me;j fghyj;jpy; ,Ue;J Gjpa Afj;ijg; gilf;f mtu; ngau; fghy <];tuu; mjhtJ fghyP];tuu; vd Mapw;W. mjd; gpd; xU Kiw gpUk;khTf;Fk; rptngUkhDf;Fk;  gilg;igg; gw;wpa ru;r;ir Vw;gl gpUk;khtpd; ehd;fhk; jiyia rptd; fps;sp vwpe;J mtuplk; ,Ue;J gilg;igg; gpLq;fpf; nfhz;lhuhk;. mtu; clNd gpUk;kh rptngUkhdplk; kd;dpg;Gf; Nfl;f rptDk; jhd; fghy <];tuu; mtjhuj;jpy; cs;sNghJ me;j ,lj;Jf;F te;J jd;id Jjpj;J rhg tpNkhrdk; ngWkhWk; $wpdhu;. gpUk;khTk; mjd;gb mq;F te;J (,g;NghJ Myak; cs;s  ,lk;) rptngUkhidj; Jjpj;J rhg tpNkhrdk; ngw;W gilf;Fk; rf;jpia kPz;Lk; ngw;whuhk;.
kapiy vd;w me;j ,lj;jpy; ghu;tjpapdhYk; gpUk;khtpdhYk; rptngUkhd; G+[pf;fg;gl;ljpdhy; rptngUkhDf;F fghyP];tuu; vd;w ngaupy; Myak; gy;yt kd;du;fs; Ml;rp fhyj;jpy; mike;jjhk;. mJ rup my;y mJ ve;j fhyj;jpy; mike;jJ vd;gJ gw;wpa Fwpg;G gw;wp ru;irahfNt cs;sJ vdTk; ty;Ydu;fs; $Wfpwhu;fs;. mJ fl;lg;gl;l fhyk; 300 Mz;LfSf;F Kw;gl;lJ> 700 Mz;LfSf;F Kw;gl;lJ vdTk;> ,y;iy> mJ 1000 Mz;LfSf;F Kw;gl;lJ vdTk; gy fUj;Jf;fs; cs;sd.

Chennai Karaneeswarar Temple

njupe;j Myak; - gyUk; mwpe;jpuhj jy tuyhW-1

nrd;id irjhg;Ngl;il
fhuzP];tuu; Myak;
rhe;jpg;gpupah

ek;kpy; gyUk; mJ elf;Fk;> ,J elf;Fk; vd;w ek;gpf;ifapy;jhd; ve;j xU Myaj;jpw;Fk; nry;fpd;Nwhk;. Mdhy; mq;F me;j Myak; vg;gb te;jJ > mjd; kfj;Jtk; vd;d vd;gij njupe;J nfhs;tjpy; Mu;tk; fhl;Ltjpy;iy. xU Myaj;Jf;Fr; nrd;why; mjd; jytuyhw;iw njhpe;J nfhz;L topgLtjpd; %yk; ek;gpf;iffs; ,d;dKk; Mokhfg; gjpAk;. mjd; tpisthf vOe;jNj ,e;j RUf;fkhd jy tuyhW.

          fhuzP];tuu; Mya njg;gf; FsKk;> MyaKk;
jy tuyhW:
xU Kiw trp\;a Kdptu; jhk; nra;a ,Ue;j ahfj;Jf;F gy nghUl;fisAk; thq;f Ntz;Lk; vd;gjpdhYk; ahfk; jlq;fy; ,d;wp eilngw Ntz;Lk; vd;gjw;fhfTk; Nfl;lij mLj;j fzNk jUk; fhkNjDg; gRit rpy ehl;fs; jkf;F ,utyhfj; je;J cjt Ntz;Lk; vd NjNte;jpudhd ,e;jpudplk; Ntz;LNfhs; tpLf;f NjNte;jpud; jdJ fhkNjD gRit mtUf;F rpy ehl;fs; itj;jpUf;Fk;gbj; je;jhu;. me;jg; gRTk; t\p\;luplk; ,Ue;jJ. xU ehs; me;jg; gR ahfk; ele;J nfhz;L ,Ue;j ,lj;jpy; ,ilA+W nra;a> Nfhgkile;j trp\;lu; me;j fhkNjDg; gRit fhl;by; jpupe;J miyAk;  fhl;Lg; gRthf khwpj; jpupAkhW rhgkpl;lhu;. MfNt mJTk; fhl;by; nrd;W fhl;Lg; gRthf khwp Rw;wp miye;jJ.
ntF ehl;fs; MfpAk; fhkNjD jpUk;gp tuhjijf; fz;l NjNte;jpud; me;jg; gRtpd; epiyg;  gw;wp tp[hupj;J mwpe;J nfhz;lg; gpd; tUj;jk; mile;jhu;. trp\;liu mtuhy; vjpu;f;f KbahJ. mtUila rhgj;ij jd;dhy; mopf;f KbahJ vd;gij czu;e;jtu;. Vd; vdpy; mtu; khngUk; Kdptu;. MfNt mtuplNk nrd;W rhg tpNkhrdk; ngw;W mij jpUk;gg; ngw vd;d nra;a Ntz;Lk; vdf; Nfl;f> jd; Nfhgj;ij epidj;J tUe;jpa t\p\;l KdptUk;> jhd; ,l;l rhgj;ij jpUk;gg; ngWk; rf;jp jkf;Nf ,y;iy vd;gjpdhy; mtUk; njhz;il khdpyj;jpy; (jw;nghOJ Myak; cs;s ,lk;) xU Nrhiyia mikj;J> mjpy; rptypq;fj;ij gpujp\;il nra;J G+[pj;J te;jhy; rptngUkhdpd; mUspdhy; rhgk; tpyfp fhkNjD mtUf;F kPz;Lk; fpilf;Fk; vd mwpTiwj; je;jhu;.
mijf; Nfl;l NjNte;jpuDk; clNdNa mq;F nrd;W jkJ rf;jpapdhy; Nrhiyfs; mikj;J xU rptypq;fj;ij gpujp\;il nra;J me;j Nrhiyf;Fs; gy fhyk; ,Ue;J jtk; nra;J G+i[ nra;jhu;.  rpyfhyk; nghWj;J mtu; jtj;ij nkr;rpa rptngUkhd; mtu; Kd; fhl;rp mdpj;J mtUf;F vd;d Ntz;Lk; vdf; Nfl;f NjNte;jpud; ele;jJ midj;ijAk; $wp jkf;F fhkNjDg; gRit jpUk;g fpilf;f mUSkhW Nfl;lhu;. rptngUkhDk; kfpo;r;rp mile;J fhkNjDit kPz;Lk; mtUf;Ff; fpilf;f top nra;jhu;. Nrhiy tsu;j;J kio nghoptpj;J me;j ,lk; FSikahf ,Ue;jjpdhy; mij fhuzp mjhtJ FSik vd mioj;J> mq;F <];tuiu topgl;ljpdhy; fhuzP <];tuu; vd;w ngaupy; Myak; mika ehsiltpy; mJ kUtp fhuzP];tuu; vd Mapw;W. Myak; Rkhu; 750 tUlj;jpw;F Kw;gl;lJ vdf; $Wfpwhu;fs;.  

Saturday, June 19, 2010

Moral Story - 2

jpf;Ftha; Kdptu; nrhd;d ePjpf; fij-2
rhe;jpg;gpupah
Kd;ndhU fhyj;jpy; gy fiyfsAk; fw;wwpe;jpUe;j Kdptu; xUtu; tho;e;J te;jhu;. mtu; khupr Kdptupd; kfd;. vj;jid mwpthspNah mj;jid jpkpu; gpbj;jtu;> jiyfdk; kpf;ftu;. mtu; ,uh[;ak; ,uh[;akhfr; nrd;W nfhz;L kd;du;fis re;jpj;jtz;zk; ,Ug;ghu;. mtUf;F ,uh[ kupahij fpilf;Fk;. mtu; nry;Yk; ,uh[;aq;fspy; vy;yhk; kd;du;fSld; nrhw;Nghu; elf;Fk;. mtu; me;j ,uh[;aj;J kd;ddplk; EhW Nfs;tpfs; Nfl;ghu;. mtu;fs; mjpy; Fiwe;jJ ghjpahtJ rupahd gjpy; je;J tpl;lhy; mtu; mtu;fSf;F Mrp $wptpl;Lr; nrd;W tpLthu;. vtu; xUtu; ghjpf;Fk; Fiwthd gjpiyj; jUthu;fNdh mtu;fs; ,uh[ rpk;khrdj;ij tpl;L ,wq;fp mikr;ru;fSld; nrd;W mku Ntz;Lk;. me;j Kdptu; me;j Cupy; ,Uf;Fk;tiu mtUila ifj;jbAk;> fkz;lyKk; me;j rpk;khrdj;jpy; itf;fg;gl;L ,Uf;Fk;. mNj Neuj;jpy; me;j ehl;L kd;dDf;Fk;; Kdptuplk; jd;id mtu;fs; %d;W Nfs;tpfs; Nfl;f mDkjpj;jhu;. mjw;F mtu; rupahd gjpiyj; juhtpl;lhy; kd;dd; kPz;Lk; rpk;khrdj;jpy; mku;e;J nfhs;syhk;. mtu; rupahd gjpy; je;J tpl;lhy; murd; nkhl;il mbj;Jf; nfhz;L te;J me;j Cupy; Kdptu; cs;stiu Mrdj;jpy; jiyg;ghif ,y;yhkNyNa mku Ntz;Lk;. Mdhy; vtUf;F Kdptuplk; Nfs;tp Nfl;Fk; mstpy; Qhdk; ,Ue;jJ? MfNt mtu; gy kd;du;fis ,g;gbahfNt mtkhdg;gLj;jpf; nfhz;Nl ,Ue;jhu; me;j Kdptu;.
xU Kiw mtu; xU ,uh[;aj;Jf;Fr; nrd;whu;. me;j murd; kpf;f Gj;jprhyp. ed;F gbj;jwpe;jtu;. mtd; ,uh[;aj;Jf;Fr; nrd;w Kdptu; murdplk; Nfs;tpfs; Nfl;lhu;. me;j murNdh tpilfs; ed;F njupe;jpUe;Jk; Ntz;Lk; vd;Nw ghjpf;Fk; Fiwthdtw;Wf;Nf rupahd gjpy; je;jhu;. MfNt mLj;J kd;dd; Nfs;tpfs; Nfl;f re;ju;g;gk; fpilj;jJ. Kdptu; ntw;wpr; rpupg;Gld; mku;e;J ,Ue;jhu;. ,td; vd;dplk; vd;d Nfs;tp Nfl;f KbAk;> vdf;Fj; ,y;yhj Qhdkh ,tDf;F vd ,Wkhg;Gf; nfhz;L mku;e;jpUe;jhu;.
kd;dd; Kdptuplk; Nfl;lhd; khngUk; Kdptu; mtu;fNs> Nguhde;j epiy vd;gJ vd;d> mJ vq;F cs;sJ vd;gij vdf;Ff; fhl;l KbAkh? ,uz;lhtJ Nguhde;j epiyia fz;fisj; jpwe;J itj;jpUe;jgbf; fhz KbAkh?  KbAk; vd;why; mJ vg;gb?
Kdptu; Nguhde;j epiyg; gw;wp vijnaijNah $wj; Jtq;fpdhu;. Mdhy; mtuhy; mijf; fhl;l Kbatpy;iy. vtd; mij mDgtpf;fpwhNdh mtd;jhNd mijf; $w KbAk;> Mdhy; mij vg;gb ntspf;fhl;LtJ? mur rigapy; ryryg;G Vw;gl;lJ. mJ KbahJ vd epidj;j kd;ddplk; Kdptu; $wpdhu;> vq;Nf mij eP fhl;L ghu;f;fyhk;. ehd; cdf;F jiy tzq;fp tpl;L clNdNa fpsg;gp ,e;j ehl;il tpl;Lg; Ngha; tpLfpd;Nwd;.
kpfTk; epjhdkhf kd;dd; mtiu me;j muz;kidapy; Fwl;il tpl;lgb Jhq;fpf; nfhz;L ,Ue;j xUtdplk; mioj;Jr; nrd;whd;. mtu;fSld; midtUk; mijg; ghu;f;fr; nrd;wdu;. mau;e;J Jhq;fpf; nfhz;L ,Ue;jtid jl;b vOg;gpdhd; kd;dd;. eP Jhf;fj;jpy; vd;d ghu;j;Jf; nfhz;L ,Ue;jha; vdf; Nfl;lhd;. mtd; Kopj;jhd;. jtW Iah vd;id kwe;J ed;F cwq;fp tpl;Nld;; vd;whd;. murd; Kdptuplk; $wpdhu; ,JNt Nguhde;j epiy vd;gJ. jd;idNa kwe;J> jd; [Ptid kwe;J ,e;j cyfpy; elg;gijNa njupe;J nfhs;shky; Vfhe;j epiyapy; cwq;fpathW ,Ue;jhNd mJNt Nguhde;j epiy vd;gJ. fz;fis jpwe;J itj;Jff; nfhz;L ,Ue;jhy; mijf; fhz KbahJ. fhuzk; midj;ijAk; ghu;j;Jf; nfhz;Nl ,Uf;Fk; fz;fs; kdij mjd; kPJ nrYj;Jk;. jd;id kwe;J ,Uf;f KbahJ.
mijf; Nfl;l Kdptu; ntl;fk; mile;jhu;. jkJ tho;f;ifapy; Kjd; Kiwahfj; Njhw;W tpl;NlhNk vd tUe;jpdhu;. midtupd; Kd;dhYk; kd;ddplk; jiy Fdpe;J kd;dpg;Gf; Nfl;lg; gpd; mq;fpUe;J fpsk;gpr; nrd;W tpl;lhu;. mjd; gpd; mtu; fhLfspNyNa jtk; ,Uf;fyhdhu;. ve;j ,uh[;aq;fSf;Fk;; nry;ytpy;iy.

ePjp:- Mztk; mwpit mopf;Fk;. mfk;ghtk; cd;idNa mopf;Fk;.

Friday, June 18, 2010

Moral story

jpf;Ftha; Kdptu; nrhd;d ePjpf; fij
rhe;jpg;gpupah

xU gzf;fhuf; fztDf;F ,uz;L kidtpfs; ,Ue;jdu;. ,uz;L kidtpfSf;Fk; xt;xU Foe;ijfs; gpwe;jd. %j;jts; Foe;ijiag; ngw;W tpl;lJk; kuzk; mile;J tpl ,isats; kPJ FLk;g ghuk; tpOe;jJ.  jd; ,U kfd;fisAk; ,U fz;fs; NghyNt fhj;J te;jhs;. mtu;fs; tsu;e;J gs;spf;F nry;Yk;tiu  ,uz;L Foe;ijfspd; kPJk; xNu khjpupahfNt md;G nrYj;jp te;jhs;. Foe;ijfis  gs;spapy; Nru;j;jdu;. ngupa kidtpapd; kfd; ed;F gbj;J Gj;jprhypahf tpsq;f ,isatdpd; kfNdh Nrhk;Ngwpahf jpupe;J gbf;fhky; ,Ue;jhd;. %j;jts; ,we;J tpl;ljpdhy; mtd; %yk; gpwe;j kfdplk; je;ijf;F ghrk; mjpfk;. jpdKk; mtid jdpNa mioj;J Ngrpa gpd;jhd; Jhq;Fthu;.
xU Kiw gf;fj;J tPl;Lg; ngz;kzp mtsplk; Nfl;lhs;> Kl;lhs;jdkhf ,UtiuAk; xd;whfg; ghu;f;fpwhNa> ngupatspd; kfd; ed;F gbj;J mwpthsp Mfp tpl;lhy; Gj;jprhypahd mtd; FLk;gj;ijf; fhg;ghw;wl;Lk;  vd vz;zp cd; GU\dplk; mj;jid nrhj;ijAk; mtd; kPJ vOjp itj;J tpl;lhy; vd;d nra;tha;? eP mtDf;F mbikahfp tpLthNa. mtd; cd; kfid Juj;jp tpl;lhy; vd;d MFk; ?; vd;nwy;yhk; $wp gaKWj;jpdhs;.
kdjpy; tp\k; ,wq;f ,isats; md;W Kjy; jd; %j;jtspd; kfid nfhLikg;gLj;jj; Jtq;fpdhs;. me;j rpWtd; ghtk; vd;d nra;thd;?.
me;j Cupy; xU rd;ahrpahd FU jq;fp ,Ue;jhu;. vtUf;NfDk; gpur;rid vd;why; mtuplk;jhd; nrd;W jPu;T Nfl;ghu;fs;. MfNt me;j rpWtDk; FUtplk; nrd;W mOjhd;. FU mtDf;F xU cghak; nrhd;dhu;. mjd;gb md;W ,uT vg;NghJk; Nghy ,d;W vg;gb ,Uf;fpwha;> vd  je;ij Nfl;f  Ngr;R thf;fpy; %j;jtd; kfd; $wpdhd; ,uz;L je;ijfs; cs;s vdf;F ,e;j tPl;by; vdf;F gpur;ridjhd;. vd;d nra;tJ?. ,uz;L je;ijfsh?....vd;dlh csWfpwha; vdf; Nfl;f kfd; $wpdhd;> ehd; Vd; mg;gh csw Ntz;Lk;;? ehd; cz;ikiaj;jhd; $WfpNwd; vdf; $wptpl;L cs;Ns nrd;W tpl;lhd;.
mijf; Nfl;l je;ij JZf;Fw;whd;. NkYk; vd;d Nfl;gJ? kidtp kPJ re;Njfk; te;jJ. ,uz;lhtJ je;ijah? ahu; mtu;? kidtp fs;sj; njhlu;G itj;J cs;shsh?  kfdplk; mij vg;gb Neupy; Nfl;gJ? ,uz;lhtJ kfdplk; nky;y > ,d;W Ngh];Nkd; te;jhdh>  ,d;W me;j ez;gu; te;jhuh> mtd; te;J vJTk; je;jhdh vd kiwKfkhf ahu; ahu; te;jdu; vdf; Nfl;lhd;. mtd; jhd; tPl;by; ,Ue;jhy;jhNd jdf;F ahu; tUfpwhu;fs; >Nghfpwhu;fs; vdj; njupAk; vd;W $wptpl;lhd;. ;,J jpdKk; njhlu;e;jJ.
jpdKk; ve;j tpjj;jpyhtJ jdJ %j;j kfdplKk; mtd; jd; kidtpapd; elj;ijg; gw;wp Nfs;tpia khw;wp khw;wpf; Nfl;lhYk; kfd; je;jJ xNu gjpy;jhd;. mjdhy; tPl;by; Fog;gk; Vw;gl;lJ. fztd; kidtpf;F ,ilNa jfwhW Vw;gl> mjd; fhuzj;ij njupe;J nfhs;s Kbahky; Nghdts; me;j Cupy; jq;fp ,Ue;j FUtplNk nrd;W mOjhs;.  
mtu; mtSila FLg;gj;ijg; gw;wp tp[hupg;gJ Nghy ebj;Jtpl;L cdf;F xU Njh\k; cs;sJ. cd;Dila ,uhrpg;gb cd;Dila  %j;jtspd; kfd; kdk; kfpo;NthL ,Uf;FkhW ,Ue;jhy;jhd; me;j Njh\k; tpyfp cd; FLk;gj;jpy; mikjp Vw;gLk;. ,y;iy vdpy; %j;jtspd; Mtp cd;id rgpj;Jf; nfhz;Nl ,Uf;Fk;> cdf;F mikjp ,Uf;fhJ vd;whu;. mtSk; kWehs; jdJ %j;jtspd; kfid mioj;J te;J mtd; jd; gpd;is vdTk;> mtDf;F ve;j tpjkhd f\;lKk; ,d;wp ghJfhg;Ngd; vdTk; rj;jpak; nra;J nfhLj;J tpl;Lr; nrd;whs;.
kWehs; Kjy; %j;jtspd; kfd; mtshy; ve;j Jd;gj;ijAk; mDgtpf;ftpy;iy. MfNt ,uz;nlhU ehspy; kPz;Lk; kfdplk; NtW khjpupahf mNj Nfs;tpia je;ijf; Nfl;f kfd; vupr;ry; mile;jJ Nghy jd;idf; fhl;bf; nfhz;L $wpdhd; vd;d mg;gh> jpdk; jpdk; ,ijNa Nfl;fpwPu;fs;. ehd;jhd; $wp tpl;Nld; my;yth. ,e;j tPl;by; ,uz;L je;ij cs;sdu; vd. vd; mk;khtpd; fztd; rhe;jkhdtu;;. rpj;jpapd; fztNuh Nfhgf;fhuu;. ,UtUf;Fk; ,ilNa ehd; khl;bf; nfhz;L mt];ijg;gLfpNwd; vdf; $w Gj;jpapy; mbj;jJ Nghy czu;e;j je;ijapd; re;Njfk; jPu;e;jJ. tPl;by; mikjp epytpaJ.

ePjp:- gpwu; nrhy;iyf; Nfl;L Ra Gj;jpia ,of;fhNj. vijAk; ed;F rpe;jpj;Nj KbT nra;. Jd;gk; tuhJ.

Tuesday, June 15, 2010

Mudiraj- Some interesting facts

முதிராஜ் சமூகம்

சாந்திப்பிரியா

முதிராஜ் அதாவது முத்திரையர் எனும் சமூகத்தினர் தம்மை ஷத்ரியர்கள் எனக் கூறிக் கொள்கிறார்கள். அவர்கள் போர் வீரர்கள். திராவிட வழி வந்த மலைவாசியினர். விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்தை நிறுவியதில் பெரும் பங்கு பெற்றவர்கள். இந்து மதத்தை பாதுகாக்க தம் உயிரையும் துச்சமெனக் கருதி போரிட்டவர்கள். முடிராஜாக்கள் வழி வந்தவர்களில் சந்திரகுப்த பௌரியாää அசோகன், புத்தரின் தாயார், வால்மீகி, ஹனுமான், சுக்ரீவர், இராம பக்தை சபரி, ஏகலைவன் என்று பலர் உள்ளதாகக் கூறுகின்றனர். முடிராஜாக்களில் ஒரு பிரிவினரை வல்லாளர் எனவும் இராஜ பரம்பரையினரை சோழர்கள் எனவும் கூறுகிறார்கள். முடிராஜாக்களின் அதாவது முத்திரையர்களின் தெய்வம் அங்கம்மா என்பதாகும். சோழ மன்னர்களும் அங்கம்மாவையே வணங்கி வந்தனர். நாளடைவில் அங்கம்மாவின் பெயர் மருவி அங்காளம்மா, அங்காளி, அங்காலி, அன்கால பரமேஸ்வரி மற்றும் அங்காள பரமேஸ்வரி என்ற பெயரில் பல தெய்வங்களாக ஆயின. சப்த கன்னிகைகளில் ஒருவராம் அங்காலம்மா. அவனை காளியின் அவதாரம் எனவும்ää திருமூர்த்திகளைப் படைத்த சக்தியின் அவதாரம் எனவும் கூறுகிறார்கள்.

அங்காளம்மா அல்லது அங்கம்மா

கிராமங்களில் பொதுவாக எல்லைப் பகுதியில் மரத்தடிகளில் உருவமற்று ஒரு கல் உருவில் அமர்ந்துள்ளாள் அங்காளம்மா. அவளுக்கென தனியான ஆலயங்கள் கட்டப்படவில்லை. அங்கெல்லாம் அங்கம்மா கொழுப்பு என்ற பெயரில் ஒரு முக்கிய இரவு பூஜை சடங்கு நடைபெறுகின்றது. கோதுமை மாவு மஞ்சள் தூள் கரி மற்றும் குங்குமம் போன்ற பொருட்களினால் கோலங்கள் போடப்பட்ட அந்த இடத்தில் இரவெல்லாம் மாடன் எனும் வீரன், இராவதேவராஜு போன்ற மாவீரர்களுடைய புகழ் பாடும் பாடல்களைப் பாடுவார்கள். அது முடிந்து ஆட்டு பலி தரப்பட்டு சடங்கு முடியும். அந்த சடங்கை தனிப்பட்ட முறையிலோ அல்லது தமது சமூகத்தினரின் சார்பிலோ எவராவது செய்வார்கள். 
 
வீரன் எனப்படும் மாடன் என்ற தெய்வம் கோனார், தேவர், பிறையர், நாடார் போன்ற சமூகத்தினரால் தமிழகப் பகுதிகளில் வணங்கப்படுபவர். கன்யாகுமரி மற்றும் திருநெல்வேலிப் பகுதிகளில் அவர் பிரபலமான கிராம தெய்வம். அவருடைய ஆலயங்கள் கிராம எல்லைகளில் அமைந்து இருக்கும். அவர் கைகளில் வாளேந்தி பிற ஆயுதங்கள் கொண்டு காட்சி தருபவர். அவர் இசக்கி அம்மனின் சகோதரர்.
 
இசக்கி அம்மன் குழந்தைகள் பேறு பெற குழந்தைகள் நல்லபடி வளர மற்றும் நல்ல சமூகம் அமைய வேண்டும் என்பதற்காக வணங்கப்படுபவள். மாடனை சிவன் மற்றும் பார்வதியின் படைப்பு என்று கூட கருதுகிறார்கள். அங்கம்மாவை வழிபடும் தேவர் சமூகத்தினரை மறவர், கள்ளர் மற்றும் அகமுதையார் அடங்கிய முக்குலத்தோர் என அழைக்கின்றனராம்.

ஆந்திராவில் தெலுங்கானா பகுதிகளில் அங்கம்மாவை நான்கு கைகளுடன் உள்ள தேவியாக வழிபடுகிறார்கள். ஆனால் கடலோறப் பகுதியில் குங்குமம் மற்றும் மஞ்சள் புள்ளிகளான ஒரு சித்திரத்தைப் போட்டு அதையே அங்கம்மாவாக கருதி வணங்குகின்றனர். அங்கம்மாவுக்கு ஆயிரம் கண்கள் உண்டாம். ஆகவே அந்த சித்திரத்தில் வைக்கப்படும் குங்குமப் பொட்டுக்களை அங்கம்மாவின் கண்களாகப் பாவிக்கின்றனர். அங்க் + அம்மா ஸ்ரீ = அங்க்கம்மா என வரும். அங்க் என்றால் கண் என்ற பொருள் உண்டு. ஆகவேதான பல பகுதிகளிலும் அந்த அம்மனின் அழகிய கண்களுக்கு முக்கியத்துவம் தந்து அவளை மீனாட்ஷி, காமாட்ஷி மற்றும் நாராயணி என்ற உருவிலும் மற்றவர்கள் பூஜிக்கின்றனராம். அங்கம்மாவை பார்வதியின் அவதாரம் எனவும் கூறுகிறார்கள். அம்மனுக்கு ஆயிரம் கண்கள் என்பதிhல்தான் ஒரே நேரத்தில் அனைத்து பக்தர்களையும் பாதுகாத்துக் கொண்டு இருக்கின்றாள் என நம்புகின்றனர்.

அங்கம்மாவை அங்காளி, அங்காளம்மா, மஹான்காளம்மா என்ற பெயர்களிலும் வழிபடுகிறார்கள். அங்கம்மாவின் திருவிழாவில் சாமி ஆடிவரும் பூஜாரி தனது பற்களினால் ஆட்டின் கழுத்து நரம்பைக் கடித்து இரத்தத்தை உறிஞ்சிக் குடித்தப் பின் துடிதுடிக்கும் அந்த மிருகத்தைத் தூக்கிக் கொண்டு அங்கம்மாவின் ஆலயத்துக்குச் செல்வார்களாம். ஒரு புராணக் கதையின்படி ஒரு முறை ஒரு மன்னன் தன்னை கழுகு மரத்தில் ஏற்றிக் கொன்றால் கூட சக்தியை வணங்க மாட்டேன் என சபதம் செய்ய பின்னர் அவனுக்கு அப்படிப்பட்ட மரணமே கிடைத்ததாம்.

ஆந்திராவில் கடலோரப் பகுதியில் உள்ள அடான்கி
என்ற கிராமத்தில் வழிபடப்படும் அங்கமாமாவின் சித்திரம்
சுவற்றில் புள்ளிகள் வடிவில் உள்ளதைக் காணலாம்.

அங்கம்மாவின் வழிபாட்டில் ஆயுதங்களும் முக்கிய அங்கம் வகிக்கின்றன. ஆயுதங்களை பூட்டப்பட்ட ஒரு ஓலைப் பாயில் பின்னிய கூடையில் வைத்து பூஜை அறையில் தொங்க விட்டு மாலை போட்டு அங்கம்மாவின் படத்துடன் சேர்த்து வணங்குகின்றனர்.
வழிபடப்படும் ஆயுதக் கூடையின் சித்திரம்
போத்தராஜு

தேவி அங்கம்மா மற்றும் மஹாகாளம்மாவின் சகோதரர் போத்தராஜு. அவர் பயங்கரமாகக் காட்சி தருவார். விழாக் காலங்களில் அவரைப் போலவே உடை அணிந்தவர்கள் ஊர்வலங்களின் முன்னால் செல்வார்கள். அவர்களில் சிலர் தம் உடம்புகளில் சாட்டையினால் அடித்துக் கொண்டே செல்வார்கள். போத்தராஜு தீய சக்திகளை அண்ட விடாது துரத்துபவராம். அவரைப் போன்று உடை அணிந்தவர்கள் நடனம் ஆடிக் கொண்டே செல்ல அவர் பின்னால் சாமியாடியபடி பெண்களும் நடனமாடிக் கொண்டே செல்வார்கள். இடுப்பில் மணியை கட்டிக் கொண்டு உடல் முழுவதும் மஞ்சளும் குங்குமமும் பூசிக் கொண்டு சிவப்பு நிறத் துணி உடுத்தி மேளதாளம் அடித்தபடி வருபவர்களின் மேளத்துக்கேற்ப நடனமாடிக் கொண்டு ஊர்வலத்தில் வரும் போதிராஜுக்கள் சில நேரங்களில் தம்முடைய சமூகத்தினரைப் பற்றிய வருங்கால வரலாற்றை சொல்லிக் கொண்டே செல்வார்கள். ஓங்கொல் மாவட்டத்தில் உள்ள அடன்கி என்ற கிராமத்தில் அங்கம்மாவின் சகோதரியாக போலரம்மா என்ற தேவியை வணங்குகிறார்கள்.

ஜுன்-ஜுலை மாதங்களில் பத்து அல்லது பதினைந்து நாட்கள் பாஜிலபள்ளி, ராஜன்பேட்டை, கடப்பா போன்ற இடங்களில் மஹாகாளி அங்கம்மாவுக்கு உணவு படைக்கும் விழா ’போனலு” என்ற பெயரில் விமர்சையாகக் கொண்டாடப்படுகின்றது. அப்போது மஞ்சள் மற்றும் குங்குமத்தினால் கோலங்கள் போடப்பட்ட பானைகளில் அரிசி, வெல்லம் மற்றும் பால் அல்லது தயிரை எடுத்து வந்து நேவித்தியமாகப் படைக்கிறார்கள். போனலு பண்டிகை முக்கியமாக காளிக்கு நடைபெறுகின்றது. அவள் நோய் நொடிகளை அழிப்பவள். முக்கியமாக பிளேக் எனும் நோய் வராமல் தடுப்பவளாம். அவர்கள் மைசம்மா, போச்சம்மா மற்றும் எல்லம்மாவையும் வணங்குகிறரர்கள்.

ஹைதிராபாத் உஜ்ஜயினி மஹாகாளி


இந்த காளியைப் பற்றி கூறப்படும் புராணக் கதை இது. 1813 ஆம் ஆண்டு இராணுவத்தில் பணியாற்றி வந்த சுருட்டி அப்பையா என்பவரை உஜ்ஜயினிக்கு மாற்றினர். அப்போது உஜ்ஜயினியில் பிளேக் நோய் பரவி பலர் மடிந்தனர் அப்பையா அங்கிருந்த மஹாகாளி ஆலயத்துக்குச் சென்று தான் அந்த நோயில் இருந்து தப்பி விட்டால் ஹைத்திராபாத்தில் அது போலவே ஒரு ஆலயம் எழப்புவதாக வேண்டிக் கொண்டாராம். அவர் மீண்டும் திரும்பி சொந்த ஊருக்கே வந்ததும் 1815 ஆம் ஆண்டு செகந்திராபாதில் ஒரு மரக்கட்டையில் அந்த கானி உருவை செதுக்கி முதலில் ஒரு ஆலயம் அமைத்தாலும் 1964 ஆம் ஆண்டு அந்த பழைய ஆலயம் புதுப்பிக்கப்பட்டு அந்த காளிக்கு கல்லினால் ஆன சிலை செய்து பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டதாம்.